ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Voorwaarden, procedure en lidmaatschapseisen

 
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier:

 1. Naam van de onderneming en inschrijving Kamer van Koophandel, aan te tonen door een uittreksel Handelsregister.
 2. Het omschrijven van de (kern)activiteiten van het bedrijf.
 3. Het aangeven van het aantal vestigingen en het benoemen van het aantal werknemers (op de loonlijst).
 4. Indien het bedrijf/onderneming valt onder de werkingssfeer van de cao Natuursteen het aangeven van het aantal cao-werknemers.
 5. Het ingevulde aanmeldingsformulier wordt naar het ABN-bureau te Harderwijk verzonden via email, fax of per post.
 6. Binnen 1 week wordt een ontvangstbevestiging verstrekt met de aanduiding dat het verzoek om lid te worden van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven wordt voorgelegd aan het bestuur van de ABN.
 7. Binnen 8 weken nadat de aanmelding schriftelijk ter kennis is gebracht bij het ABN-bureau, beslist het bestuur over de toelating tot het lidmaatschap. Wordt binnen deze termijn geen beslissing genomen, wordt de betrokkene geacht te zijn toegelaten als lid van de ABN. 


Het bedrijf/onderneming conformeert zich aan de volgende onderdelen/onderwerpen:

 1. Het toepassen van de Algemene Voorwaarden van de ABN.
 2. Het toepassen van de Algemene Consumentenvoorwaarden Natuursteen 2014.
 3. Het hebben van een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.
 4. Bij geschillen met ondernemers of consumenten gaat het ABN-lid er mee akkoord dat het geschil zal worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Natuursteen (www.geschillencommissienatuursteen.nl).
 5. Het ABN-lid lid stelt zich loyaal op tegenover de vereniging.
 6. Een lid handelt niet in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het bestuur of de algemene ledenvergadering.
 7. Een lid en zijn medewerkers handelen zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord en houden zich aan wet- en regelgeving.