ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Vereniging

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is een vereniging van toonaangevende natuursteenbedrijven in Nederland. Met ruim 140 leden is ABN Natuursteen dé ondernemersorganisatie voor alle natuursteenbedrijven in Nederland.

ABN Natuursteen
De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen) is een moderne werkgeversorganisatie, een ondernemersvereniging en de brancheorganisatie in de natuursteenbranche voor bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren Bouw, Afbouw, Restauratie, Renovatie, Onderhoud, Gedenktekens, Wonen (Huis & Tuin). De afgelopen jaren zijn de aangesloten leden zich meer en meer gaan realiseren dat kennis ontwikkelen, kennis behouden en kennis delen van uitermate belang zijn voor de continuiteit van de onderneming en de versterking van de (kleine) natuursteenbranche.

ABN Natuursteen wil bijdragen aan deze kennisoverdracht en heeft als kerntaken collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvisering. Verder richt ABN Natuursteen zich ook op brancheontwikkeling door het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van de aangesloten lidbedrijven. De sector kan zich hierdoor verder ontwikkelen tot een efficiënte(re) en innovatieve(re) sector.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering, waar alle ABN-leden toegang en stemrecht hebben, vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur
Het bestuur van ABN wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen en is een afspiegeling van het ledenbestand. Het bestuur bestaat uit maximaal 5 personen. Het bestuur bestuurt de vereniging en legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

=================================================================

ABN - 100 jaar
1906 is het jaar dat de Bond van SteenhouwersPatroonsvereenigingen in Utrecht werd opgericht. Deze Bond was de allereerste voorloper van de huidige ABN.

Het begon allemaal met een staking, valt te lezen in een artikel van F. Harmsen uit 1981. De toenmalige secretaris van het ABN-bestuur schrijft: 'Snuffelend in oude papieren van onze bond krijgt men de indruk dat de eerste kwart eeuw de roerigste is geweest in zijn bestaan. De aanleiding tot het oprichten van de 'Bond van SteenhouwersPatroonsvereenigingen in Nederland' lag in een staking in de herfst van 1905 in Den Haag. Een staking bij de firma Keuzenkamp in Den Haag. Ook Cortlever uit Amsterdam en Ruymgaart in Rotterdam sloten zich bij de staking aan. Tijdens de jaarrede van het jubileumjaar 1966 stelt voorzitter J. Reek de volgende vraag: "Wie waren de pioniers, voorvaderen uit onze steenhouwersfamilie, die bij elkaar kwamen?" Monshouwer en Rinse uit Amsterdam, Simonis en Rapis uit Rotterdam, Sabelis uit Haarlem, Van Heusden uit Dordrecht en De Vink uit Leiden. Beroemde namen uit de natuursteengeschiedenis.

Uit het verslag van de Oprichtingsvergadering komt nog de volgende doelstelling naar voren: Ten eerste wenste men beschermende maatregelen te nemen tegen ongewenste praktijken van opdrachtgevers en wel door het in het leven roepen van een arbitrageregeling. Ten tweede  het besluiten om uitsluitend in te schrijven op werken als goede tekeningen en gegevens bekend waren en ten derde het doorvoeren van het tienpalmenstelsel. Ten vierde ging men middelen beramen om te voorkomen dat vertegenwoordigers van steengroeven steenhouwerswerk leverden aan aannemers zonder tussenkomst van steenhouwerspatroons. En tenslotte ging men overwegen een collectieve verzekering aan te gaan tegen het ongevallenrisico. Dit waren de redenen waarom men landelijke steun bij elkaar zocht om dit te kunnen realiseren. 

Vereniging

Bestuur